Szanowny Gościu!
Niezwykle miło jest nam Cię powitać w Ośrodku Wypoczynkowym – Camping
"Słoneczny" Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.
Życzymy Ci więc byś czuł się jak u siebie.
Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa- przepisów BHP i p.poż i stosowanie się do regulaminów
obwiązujących na terenie Ośrodka. Prosimy o poszanowanie otaczającej nas
przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.
Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SCKiW nr 21/2023 z 30.06.2023
r.
Regulamin
Ośrodka Wypoczynkowego - Camping "Słoneczny"
Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania , zgodnie ze swoją kategorią tj. dwie gwiazdki
(**) - kategoryzacji podlega pole caravaningowe, pokoje gościnne, domki murowane. Pozostała baza nie
posiada kategoryzacji. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest
o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.
Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie
odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie
prądu czy wody.
2. Ośrodek Wypoczynkowy ma charakter obiektu otwartego - ogólnodostępnego.
3. Sezon turystyczny trwa od 01 maja do 30 września.
4. Po przyjeździe na teren Ośrodka należy zgłosić się do recepcji, okazać ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty) celem dokonania formalności związanych z pobytem. Niezębnymi danymi do
dokonania formalności są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny
samochodu, nr dowodu osobistego, termin pobytu.
5. W stosunku do osób, wobec których stwierdzi się pobyt bez dokonania formalności rejestracyjnych
i dokonania opłaty, stosuje się karę porządkową w wysokości kosztów pobytu za trzy doby wstecz.
6. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00.
W przypadku nie opuszczenia domku lub pokoju do godz. 11:00 zostanie naliczona kara porządkowa
w wysokości opłaty za kolejną dobę, nie gwarantuje to jednak przedłużenia pobytu.
7. Ośrodek przyjmuje rezerwację na pobyt w domkach i pokojach oraz pobiera zaliczkę.
W przypadku rezygnacji z usługi w terminie :
a) do 30 dni przed planowanym przyjazdem potrącone będą koszty manipulacyjne w wysokości 100zł.
b) poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega
zwrotowi.
c) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat
za poniesione świadczenia.
8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd,
rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków
pieniężnych.

 

9. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z cennikiem usług turystycznych
wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora SCKiW. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej
pobieranej przy czynnościach związanych z pobytem.
10. Zwalniający pomieszczenie lub teren Ośrodka zobowiązani zostawić je czyste i w stanie
nienaruszonym. W przypadku zniszczenia lub braku mienia, dokonać rozliczenia. Zapłatę za zniszczone
bądź zgubione rzeczy nalicza się na podstawie ich wartości.
11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco
w recepcji.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, pokojach, przyczepach oraz
namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, jak również pozostawione na terenie ośrodka
pojazdy.
13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem
organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych, ogłoszonych i uprzednio uzgodnionych
z Dyrektorem SCKiW.
14. Osoby zakłócające spokój, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny
z regulaminem mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych
wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej przez osoby przebywające
na obiekcie
16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie,
- w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
17. Nie dopuszcza się oddania (podnajmu) wynajętego lokalu (pokoju, domku) osobom trzecim.
18. Nie dopuszcza się przebywania w bazie noclegowej SCKiW w godz. 22:00-6:00 osób
nie zameldowanych.
19. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00
złotych.
20. Przebywanie psów na terenie Ośrodka (z wyjątkiem plaży i kąpieliska) jest dozwolone. Właściciel
psa zobowiązany jest dozorować zwierzę ( prowadzanie na smyczy i w kagańcu), stosować się
do ogólnych wymagań sanitarnych (sprzątać nieczystości) i posiadać aktualną książeczkę szczepień.
Przebywanie psów jest dozwolone tylko w niektórych domkach,polu namiotowym i caravaningowym
(z wykluczeniem pozostałej bazy noclegowej), oddzielnie płatne wg cennika.
21. Wjazd na teren ośrodka jest płatny – zgodnie z aktualnym cennikiem.
22. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń, głośnego nastawiania urządzeń
dźwiękowych i telewizorów oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych. Osoby
używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe
z tego tytułu koszty i straty.
23. N terenie ośrodka oraz na plażach obowiązuje zakaz używania detektorów metali.
24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
hotelarskich (wypoczynkowych) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. SCKiW
informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT Ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane
przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną
okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres
dłuższy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
25. Wszelkie informacje związane ze świadczonymi przez SCKiW usługami wraz z cennikami
zamieszczone są na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl
26. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2023 roku.

 

Regulamin