Szanowny Gościu!

Niezwykle miło jest nam Cię powitać w Ośrodku Wypoczynkowym – Camping "Słoneczny" Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

Życzymy Ci więc byś czuł się jak u siebie.

Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa- przepisów BHP i p.poż i stosowanie się do regulaminów obwiązujących na terenie Ośrodka. Prosimy o poszanowanie otaczającej nas przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.

Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SCKiW nr 2/2019 z 07.01.2019 r.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego - Camping "Słoneczny" Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania , zgodnie ze swoją kategorią tj. dwie gwiazdki (**) - kategoryzacji podlega pole caravaningowe, pokoje gościnne, domki murowane. Pozostała baza nie posiada kategoryzacji. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.

Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

2. Ośrodek Wypoczynkowy ma charakter obiektu otwartego - ogólnodostępnego.

3. Sezon turystyczny trwa od 01 maja do 30 września.

4. Po przyjeździe na teren Ośrodka należy zgłosić się do recepcji, okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) celem dokonania formalności związanych z pobytem. Niezębnymi danymi do dokonania formalności są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny samochodu, nr dowodu osobistego, termin pobytu.

5. W stosunku do osób, wobec których stwierdzi się pobyt bez dokonania formalności rejestracyjnych
i dokonania opłaty, stosuje się karę porządkową w wysokości kosztów pobytu za trzy doby wstecz.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00. W przypadku nie opuszczenia domku lub pokoju do godz. 11:00 zostanie naliczona kara porządkowa
w wysokości opłaty za kolejną dobę, nie gwarantuje to jednak przedłużenia pobytu.

7. Ośrodek przyjmuje rezerwację na pobyt w domkach i pokojach oraz pobiera zaliczkę.

W przypadku rezygnacji z usługi w terminie :

a) do 30 dni przed planowanym przyjazdem potrącone będą koszty manipulacyjne w wysokości 100zł.

b) poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

c) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat
za poniesione świadczenia.

8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

9. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z cennikiem usług turystycznych wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora SCKiW. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach związanych z pobytem.

10. Zwalniający pomieszczenie lub teren Ośrodka są zobowiązani zostawić je czyste i w stanie nienaruszonym. W przypadku zniszczenia lub braku mienia, dokonać rozliczenia. Zapłatę za zniszczone bądź zgubione rzeczy nalicza się na podstawie ich wartości.

11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco w recepcji.

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, pokojach, przyczepach oraz namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, jak również pozostawione na terenie ośrodka pojazdy.

13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych, ogłoszonych i uprzednio uzgodnionych z Dyrektorem SCKiW.

14. Osoby zakłócające spokój, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny
z regulaminem mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej przez osoby przebywające na obiekcie

16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się agresywnie,

- w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

17. Nie dopuszcza się oddania (podnajmu) wynajętego lokalu (pokoju, domku) osobom trzecim.

18. Nie dopuszcza się przebywania w bazie noclegowej SCKiW w godz. 22:00-6:00 osób nie zameldowanych.

19. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

20. Przebywanie psów na terenie Ośrodka (z wyjątkiem plaży i kąpieliska) jest dozwolone. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować zwierzę ( prowadzanie na smyczy i w kagańcu), stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych (sprzątać nieczystości) i posiadać aktualną książeczkę szczepień. Przebywanie psów jest dozwolone tylko w niektórych domkach,polu namiotowym i caravaningowym (z wykluczeniem pozostałej bazy noclegowej), oddzielnie płatne wg cennika.

21. Na terenie Ośrodka obowiązuje opłata parkingowa, parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

22. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń, głośnego nastawiania urządzeń dźwiękowych i telewizorów oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych. Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

23. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (wypoczynkowych) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. SCKiW informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

firmom świadczącym usługi wsparcia IT Ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana     dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

24. Wszelkie informacje związane ze świadczonymi przez SCKiW usługami wraz z cennikami zamieszczone są na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl

25. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.