Szanowny Gościu!
Niezwykle miło jest nam Cię powitać w Ośrodku Wypoczynkowym – Camping
"Słoneczny" Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.
Życzymy Ci więc byś czuł się jak u siebie.
Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa- przepisów BHP i p.poż i stosowanie się do regulaminów
obwiązujących na terenie Ośrodka. Prosimy o poszanowanie otaczającej nas
przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.
Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SCKiW nr 21/2023 z 30.06.2023
r.
Regulamin
Ośrodka Wypoczynkowego - Camping "Słoneczny"
Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania , zgodnie ze swoją kategorią tj. dwie gwiazdki
(**) - kategoryzacji podlega pole caravaningowe, pokoje gościnne, domki murowane. Pozostała baza nie
posiada kategoryzacji. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest
o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.
Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie
odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie
prądu czy wody.
2. Ośrodek Wypoczynkowy ma charakter obiektu otwartego - ogólnodostępnego.
3. Sezon turystyczny trwa od 01 maja do 30 września.
4. Po przyjeździe na teren Ośrodka należy zgłosić się do recepcji, okazać ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty) celem dokonania formalności związanych z pobytem. Niezębnymi danymi do
dokonania formalności są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny
samochodu, nr dowodu osobistego, termin pobytu.
5. W stosunku do osób, wobec których stwierdzi się pobyt bez dokonania formalności rejestracyjnych
i dokonania opłaty, stosuje się karę porządkową w wysokości kosztów pobytu za trzy doby wstecz.
6. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00.
W przypadku nie opuszczenia domku lub pokoju do godz. 11:00 zostanie naliczona kara porządkowa
w wysokości opłaty za kolejną dobę, nie gwarantuje to jednak przedłużenia pobytu.
7. Ośrodek przyjmuje rezerwację na pobyt w domkach i pokojach oraz pobiera zaliczkę.
W przypadku rezygnacji z usługi w terminie :
a) do 30 dni przed planowanym przyjazdem potrącone będą koszty manipulacyjne w wysokości 100zł.
b) poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega
zwrotowi.
c) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat
za poniesione świadczenia.
8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd,
rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków
pieniężnych.

 

9. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z cennikiem usług turystycznych
wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora SCKiW. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej
pobieranej przy czynnościach związanych z pobytem.
10. Zwalniający pomieszczenie lub teren Ośrodka zobowiązani zostawić je czyste i w stanie
nienaruszonym. W przypadku zniszczenia lub braku mienia, dokonać rozliczenia. Zapłatę za zniszczone
bądź zgubione rzeczy nalicza się na podstawie ich wartości.
11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco
w recepcji.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, pokojach, przyczepach oraz
namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, jak również pozostawione na terenie ośrodka
pojazdy.
13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem
organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych, ogłoszonych i uprzednio uzgodnionych
z Dyrektorem SCKiW.
14. Osoby zakłócające spokój, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny
z regulaminem mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych
wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej przez osoby przebywające
na obiekcie
16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie,
- w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
17. Nie dopuszcza się oddania (podnajmu) wynajętego lokalu (pokoju, domku) osobom trzecim.
18. Nie dopuszcza się przebywania w bazie noclegowej SCKiW w godz. 22:00-6:00 osób
nie zameldowanych.
19. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00
złotych.
20. Przebywanie psów na terenie Ośrodka (z wyjątkiem plaży i kąpieliska) jest dozwolone. Właściciel
psa zobowiązany jest dozorować zwierzę ( prowadzanie na smyczy i w kagańcu), stosować się
do ogólnych wymagań sanitarnych (sprzątać nieczystości) i posiadać aktualną książeczkę szczepień.
Przebywanie psów jest dozwolone tylko w niektórych domkach,polu namiotowym i caravaningowym
(z wykluczeniem pozostałej bazy noclegowej), oddzielnie płatne wg cennika.
21. Wjazd na teren ośrodka jest płatny – zgodnie z aktualnym cennikiem.
22. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń, głośnego nastawiania urządzeń
dźwiękowych i telewizorów oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych. Osoby
używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe
z tego tytułu koszty i straty.
23. N terenie ośrodka oraz na plażach obowiązuje zakaz używania detektorów metali.
24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
hotelarskich (wypoczynkowych) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. SCKiW
informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT Ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane
przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną
okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres
dłuższy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
25. Wszelkie informacje związane ze świadczonymi przez SCKiW usługami wraz z cennikami
zamieszczone są na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl
26. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2023 roku.

 

Regulamin 

CENNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE NA ROK 2023

L.p.

Nazwa

zł/doba

1

Domek murowany 4 - osobowy

(pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka) 

350,00

2

Domek murowany 4 – osobowy

(2 pokoje, lodóka, łazienka)

280,00

3

Domek murowany 3 – osobowy „Droga”

(1 pokój, lodówka, łazienka)

200,00

4

Domek murowany 5 – osobowy „Droga”

(2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka)

350,00

5

Domek dwupoziomowy 4 – osobowy

(góra sypialnia 4 os, łazienka; dół pokój wypoczynkowy z TV, kuchnia)

350,00

6

Domek murowany 4 - osobowy Ideal IIA

(2 pokoje, kuchnia, łazienka, TV)

350,00

7

Pokój 2 – osobowy ze wspólną łazienką Ideal IIB

100,00

8

Pokój 1 – osobowy ze wspólną łazienką Ideal IIC

70,00

9

Pokój 2 – osobowy

180,00

10

Dostawka

40,00

11

Pobyt na polu namiotowym i caravaningowym
1 os.  Bez natrysku (dzieci do lat 6 bezpłatnie)
Pobyt 1 os. Bez natrysku w dniach 04.07-9.07, 04.08-06-08, 19.08-20.08

20,00

40,00

12

Ustawienie przyczepy campingowej

30,00

13

Ustawienie campocaru

50,00

14

Podłączenie do energii elektrycznej

(zabezpieczenie 10 Amper)

25,00

15

Ustawienie samochodu na polu namiotowym caravaningowym oraz przy wynajmowanym miejscu noclegowym

20,00

16

Ustawienie motocykla  na polu namiotowym caravaningowym oraz przy wynajmowanym miejscu noclegowym

20,00

17

Wjazd – parking

Wjazd – parking podczas imprez masowych

Wjazd na obiekt SCKiW płatny od 24.04 do 30.09

20,00

40,00

 

18

Natrysk

10,00
(cena za żeton 1szt.)

19

Opłata za psa w domku

Opłata za psa na polu namiotowym lub campingowym

15,00

10,00

20

Ustawienie namiotu na polu namiotowym

Ustawienie namiotu na polu namiotowym w dniach 4.07 - 9.07

20,00

10,00

 

   

 Udziela się zniżek na dłuższe pobyty dla Gości przebywających na caravaningu,
zadeklarowanie pobytu na :
• jeden miesiąc 20%
• dwa miesiące i powyżej 30%,

UWAGA!
– Do cen pobytu doliczana jest opłata miejscowa za każdy dzień pobytu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sława.
– Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00.
– Właścicieli psów obowiązuje nakaz trzymania ic h na smyczy (jeśli istnieje taka konieczność to również w kagańcu). Właściciel zobowiązany jest sprzątać po swoim pupilu.
– Działalność turystyczna rozpoczyna się od 30 kwietnia a kończy 30 września.
– W miesiącu lipcu i sierpniu, rezerwacje przyjmowane są na minimum 5 dób pobytu.
– Pobyt na 1 dobę w domkach i pokojach możliwy tylko poza głównym sezonem maj, czerwiec, wrzesień cena wzrasta o 20%.


Szczegółowy regulamin ośrodka wypoczynkowego do wglądu na miejscu
tel. 68 356 64 52 - biuro
tel. 68 356 62 60 - recepcja (czynna od maja do września)
www.sckiw.slawa.pl
. email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Witamy na stornie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Zapraszamy Państwa do spędzenia wolnego czasu na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku. Nasz ośrodek wypoczynkowy położony jest malowniczo w lesie brzozowym i akacjowym nad Jeziorem Sławskim, które jest największym akwenem w południowo-zachodniej Polsce.

Prowadzimy działalność sezonową od maja do września. Posiadamy domki letniskowe, 14 z nich wybudowanych zostało w 2018 roku, są to domki o wyższym standardzie. Oprócz nowych obiektów, do wynajęcia mamy również 20 domków murowanych położonych tuż przy plaży głównej oraz 5 domków murowanych położonych w zacisznej części ośrodka. Posiadamy również pokoje gościnne oraz cieszące się sporym zainteresowaniem duże, oświetlone pole namiotowe. Tuż przy nim znajduje się również plac zabaw dla dzieci. Na ośrodku znajduje się również pole caravaningowe Camping „Słoneczny” (72 parcele), gdzie zakwaterowanie może znaleźć ok. 300 osób. Goście przebywający pod namiotami bądź w campingach mogą również skorzystać z podłączenia do prądu, WC chemiczne, a także już niebawem z modernizowanego właśnie budynku sanitariatów z umywalkami, prysznicami i toaletami, a także z miejsca przeznaczonego do mycia naczyń.

Na terenie SCKiW znajdują się dwie plaże, na których funkcjonują strzeżone przez WOPR Sława kąpieliska. Pierwsza z nich tzw. Miejska, otoczona jest drewnianym pomostem, przy którym usytuowane są zjeżdżalnia wodna, wypożyczalnia Relax - która dysponuje wszelkim sprzętem wodnym, park wodny z dmuchanymi przeszkodami, boisko do siatkówki plażowej oraz wyciąg do nart wodnych WakePark Sława. W 2020 roku do użytku oddana została również nowa plaża - 7 tysięcy metrów kwadratowych miejsca do odpoczynku. Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia jest odpowiedź na duże zapotrzebowanie turystów na relaks nad wodą oraz podniesienie komfortu wypoczynku. Inwestycja ta wykonana jest w nowoczesny sposób, odbiegający nieco od tradycyjnego, piaszczystego nabrzeża, gdyż przy linii brzegowej wybudowana została kamienna promenada zabezpieczona stalową barierkami, wzdłuż której powstały trzy zejścia do wody po schodach kompozytowych. Obie plaże połączone są kamienną promenadą przy samym brzegu jeziora. Wzdłuż niej usytuowane się ławki, parasole trzcinowe. Na terenie ośrodka znajdują się liczne punkty małej gastronomii oraz sklep spożywczy. Dodatkowe atrakcje, jakie posiada nasz kurort to kort tenisowy, wypożyczalnia gokartów i rowerów oraz plac rekreacyjny dla najmłodszych. Ochotnicy mogą również wybrać się w rejs statkiem „Lubuszanin II”.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku prowadzi również działalność kulturalną, pod którą podlegają cztery domy kultury, kolejno w Sławie, Krzepielowie, Ciosańcu i Śmieszkowie. Podmioty te prowadzą zajęcia plastyczne, taneczne oraz sekcje wokalne.

Stołówka „Chochelka” prowadzi całoroczną ofertę wyżywieniową. Zajmuje się również organizacją i obsługą wszelkich imprez okolicznościowych z uwzględnieniem usług cateringowych. Stołówka dysponuje salą, która mieści jednorazowo grupę 60-ciu osób i jest przygotowana na kompleksową obsługę imprez.