Deklaracja dostępności cyfrowej Wstęp Deklaracji Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynki w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-02.

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów została opublikowana bez warstwy tekstowej,
  • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pełka,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 356 62 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Wypoczynkowy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie znajduje się przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19. W ofercie dostępne są domki murowane przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, łazienki), dozwolony jest pobyt z psami. Na terenie ośrodka znajduje się także pole namiotowe i caravaningowe, turyści korzystający z tego rodzaju wypoczynku mają dostęp do sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się po całym kompleksie wypoczynkowym, gdyż alejki są wyłożone kostką. Zejścia na obie plaże są łagodne i wykostkowane, plaże łączy promenada. Na terenie ośrodka można poruszać się z psem asystentem i z psem przewodnikiem, na nowej plaży zostało wydzielone miejsce do wypoczynku z psami. Na promenadzie jest nieograniczony dostęp do punktów gastronomicznych. Do budynku recepcji i biura prowadzą schody.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Sławie położony jest w Sławie, przy ulicy Głogowskiej 5. Budynek ma 2 wejścia, jedno z nich jest dostępne z poziomu chodnika. Do drugiego wejścia prowadzą schody i jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dla osób na wózkach dostępne są dwa pomieszczenia pracowni plastycznej. Sala kameralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na półpiętrze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW – Domu Kultury w Śmieszkowie nr 20. Aby wejść do budynku należy pokonać jeden stopień. Dla osób na wózkach dostępne są podesty. Pomieszczenia poszczególnych sal usytuowane są na parterze. Sala teatralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w drukach powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Krzepielowie nr 139. Budynek ma wejście dostępne z poziomu chodnika. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dla osób na wózkach dostępne jest jedno pomieszczenie biurowe. Sala kameralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na parterze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Ciosańcu nr 19. Budynek ma dwa wejścia, do obu wejść prowadzą schody i są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Sala bankietowa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na parterze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.