Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza przetarg nieograniczony na Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013" Ogłoszenie

WYJAŚNIENIE 1


Sława: Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007- 2013.
Numer ogłoszenia: 136994 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku , ul. Odrodzenia Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława, woj. lubuskie, tel. 68 356 64 52, faks 68 356 64 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sckiw.slawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007- 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. PIĘTRO -powierzchnia użytkowa 266,36m2 1. Likwidacja sanitariatów w powierzchniach nr 1; 2,3 i 4 rzut pietra - inwentaryzacja 2. Przesunięcie - zmniejszenie sceny do długości wymiaru 443 cm 3. Wykucie ościeżnic i zamurowanie okien 150x160cm szt 2 w pomieszczeniach 1 i 4 rzut pietra - inwentaryzacja 4. Montaż sufitu akustycznego na sali głównej 5. Wymiana podłogi na scenie, sali, łącznika i kuchni 6. Wymiana stolarki okiennej 150 x 210 cm szt 8 oraz 150 x 160 cm szt. 3 7. Wymiana stolarki drzwiowej 140 x 200 cm szt.2 ; 80 x 200 szt. 6 8. Montaż okapu w kuchni 9. Montaż klimatyzatorów w ilości 1 kompletu ( składających się z 3 szt.) dla kubatury pomieszczenia 665.00m3 w pomieszczeniu na scenie i sali głównej w projekcie budowlanym centralnego ogrzewania umiejscowione na rysunku 3.2 10. Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, lamperia z mas syntetycznych II. PARTER - powierzchnia użytkowa 245,25 m2 1. Wymiana stolarki okiennej 150 x160 cm szt 10 2. Wymiana stolarki drzwiowej 140 x 245 cm szt. 2; 80 x 200 cm szt. 8; 70 x 200 cm szt. 4; 90 x 200 cm szt. 5 i 100 x 200 cm szt.1 3. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia gospodarczego ( po kotłowni ) 116 x 200 cm. szt. 1 4. Likwidacja pomieszczeń w części pracowni plastycznej tj. aneksu kuchennego 5. Pomieszczenie gospodarcze kotłowni adaptować na pomieszczenie gospodarcze DK 6. Zaprojektowano możliwość korzystania z toalety przy kotłowni przez wydzielenie pomieszczenia nr 5 . Wykonanie ścianki działowej oraz osadzenie drzwi 90 x 200 cm szt. 2. Jest również wyjściem ewakuacyjnym. 7. Całkowity remont posadzek tj. skucie istniejących, wykonanie nowych wraz z nowym podkładem betonowym gr. 10 cm, izolacją termiczną gr. 10 cm ze styropianu, wylanie nowej gr. 6 cm dodatkowo zbrojonej siatka stalową przeciwskurczową. Podłoga z płytek gresowych, antypoślizgowych w pomieszczeniach nr 10, 4, 5, 9, 13, 11, 17, 1, 12, o całkowitej powierzchni 51,94m2 8. Wykonać płytki ścienne w sanitariatach i kabinie natryskowej do wysokości 200 cm, w pomieszczeniach nr 9, 12 i 13 oraz w pomieszczeniach nr 5, 10, 11, 17 o całkowitej powierzchni 76,10 m2 9. Wymiana pieca centralnego ogrzewania o mocy 71 KW wraz z nową instalacją grzewczą. 10. Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej farbami emulsyjnymi , lamperie z mas syntetycznych III. ROBOTY POZOSTAŁE 1. Wymiana instalacji elektrycznej na całym budynku wraz z wymianą oświetlenia ilości 35 pkt świetlnych 2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na całym budynku wraz z wymianą 25 szt. grzejników o wysokości 600mm 3. Wykonać zamurowanie przestrzeni pod schodami zewnętrznymi z zamontowaniem drzwi 90 x 200 cm szt 1 ( wykorzysta się pomieszczenie na składowanie opału tj. drewna i węgla ) IV. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU - wysokość ścian frontowych 783 cm, ścian bocznych wys. 865 cm o powierzchni całkowitej 511,322 m2 V. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - 290, 14 m2 VI. KUBATURA BUDYNKU 2.800,00 m3 VII. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 511,61 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000,00 zł Wykonawca wniesie zgodnie z SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia w sprawie spełnienia warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie , co najmniej jednego zadania obejmującego wykonanie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub termomodernizacji budynków - udokumentowane referencjami. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującymi osobami: - Kierownik budowy, który: posiada uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej, posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. - Kierownik robót elektrycznych, który: posiada uprawnienia budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie oraz przewiduje warunki w paragrafie 12 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sckiw.slawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,67-410 Slawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie, ul.Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Częściowo finansowane z Programu Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2001-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 ZAPRASZAMY DO POBIERANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

Umowa wzór

Kosztorys ofertowy

Rzut parteru - inwentaryzacja

Rzut parteru - stan projektowany

Rzut piętra - inwentaryzacja

Rzut pietra - stan projektowany

Rzut dachu

Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Elewacja boczna

Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru

Plan instalacji elektrycznej - rzut piętra

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania

Rzut przyziemia - instalacje centralnego ogrzewania z kotłownią rys. 3.1.


Rzut przyziemia - instalacje centralnego ogrzewania z kotłownią i instalacją klimatyzacji rys. 3.2.

Rozwinięcie instalacji c.o. rys.3.3.

Schemat technologiczny kotłowni rys. 3.4.


WYJAŚNIENIE 1