altOgłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

 

 

       1) Nazwa i siedziba sprzedającego

 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,

67-410 Sława, tel/fax (48) 68 356 64 52, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

     2) Przedmiot przetargu

Samochód ciężarowy

Marka: PEUGEOT  7 Partner 1.6HDI 90 L2

Rok produkcji: 2010

Pojemność silnika/moc: 1560 cm3 (DIESEL)/90KM

Nr rejestracyjny: FWS 41 MK

Nr nadwozia: VF37N9HXCAJ724133

Kolor powłoki lakieru: szary metalik

Liczba miejsc: 5

Przebieg: 65670 km.

 

       3) Tryb przetargu:

 

Pisemny przetarg ofertowy.

 

       4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia
21 października 2016 roku do godz.10:00.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego  tj. w biurze SCKiW w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, lub ze strony internetowej www.sckiw.slawa.pl.

 

       5) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

–        imię i nazwisko lub nazwę oferenta

–        adres siedziby oferenta

–        nr PESEL i NIP oferenta

–        datę sporządzenia oferty

–        cenę ofertową i warunki jej zapłaty

–        oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – złącznik nr 1

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze w godz. od  8:30 do 15:00 nie później jednak niż do dnia 21.10.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SCKiW,  ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,

67-410 Sława  w zaklejonych kopertach z napisem:

              „ Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu - PEUGEOT”

 

        6) Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2016 r. o godz. 10:10.

 

        7) Cena wywoławcza21 000,00 (dwadzieścia  jeden tysięcy zł brutto)

 

        8) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód.

Przedmiot przetargu ( samochód – PEUGEOT) można oglądać w dni robocze w terminie  od dnia 10.10.2016 do dnia 20.10.2016 r. w godz 8:00 - 15:00  w siedzibie SCKiW, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 603 237 258

 

         9) Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego należności.

3.Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenie przez Kupującego należności za przedmiot przetargu.

 

        10) Inne informacje:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu.

 

        11) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 

- została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

- jeżeli oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

 

        12) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 

 

Załączniki do pobrania:

- oświadczenie oferenta załącznik nr 1

- wzór umowy załącznik nr 2

- wzór oferty załącznik nr 3