OGŁOSZENIE

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza nabór ofert na dzierżawę
WAKE PARK SŁAWA
alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis techniczny urządzenia:

–     wyciąg dwusłupowy;
–     urządzenie w całości usytuowane na wodzie;
–     długość 169 m;
–     posadowione 2 figury (KICKER, SLIDER);
–     pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu, przebieralnię oraz biuro zlokalizowane na pomoście;
–     wypożyczalnia sprzętu wyposażona w deski, pianki, kaski, buty;
–     tor oświetlany z brzegu sześcioma reflektorami.

Wydzierżawiający (SCKiW) zapewnia:

–     sprawne technicznie urządzenie usytuowane w bardzo atrakcyjnym miejscu;
–     sprzęt w wypożyczalni na start;
–     promocję w internecie;
–     przynajmniej jedna duża impreza masowa oraz szereg innych podczas sezonu;
–     5-letnią umowę dzierżawy.

Czego oczekujemy od oferenta:

–     profesjonalnej obsługi (pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
 zgodne z przepisami prawa);
–     doświadczenia (minimum 2 lata) w prowadzeniu tego typu urządzeń;
–     przedstawienia planu funkcjonowania w zakresie organizacji;
–     zaangażowania;
–     przestrzegania prawa szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz finansów;
–     minimalny czas funkcjonowania urządzenia od długiego weekendu majowego do 30 września każdego roku w tym w okresie wakacji czynne codziennie minimum 8 godzin dziennie – godziny otwarcia należy ustalać z Dyrektorem SCKiW
 
W związku z powyższym proszę o składanie ofert w dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach tylko w formie papierowej do godziny 13.00 w biurze SCKiW przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19.
Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2018 r. o godzinie 13.10 w w/w miejscu.


Co ma zawierać oferta:

–     cena netto za rok;
–     liczba pracowników;
–     kwalifikacje pracowników potwierdzone kserokopiami odpowiednich dokumentów;
–     kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu tego typu urządzeń;
–     oryginały oświadczeń członków zespołu o woli pracy u oferenta;
–     umiejętności pływania na wakeboard'zie osoby obsługującej potwierdzone filmikiem dostarczonym na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym.

Podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (głównym, ale nie jedynym kryterium oceny oferty będzie cena netto) zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 
OFERENCI MOGĄ BYĆ OBECNI NA OTWARCIU OFERT

(fot. Sebastian Werwicki)