Unieważnienie naboru ofert na dzierżawę WAKE PARK SŁAWA.

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie informuje, że nabór ofert
na dzierżawę Wake Park Sława został unieważniony.

W wyniku naboru zostały złożone dwie oferty. Obydwie oferty wpłynęły w terminie. Obydwie oferty spełniają oczekiwania cenowe SCKiW.

Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferty zostały złożone przez dwa różne podmioty, ale w obydwu ofertach występuje ta sama osoba wskazana do obsługi urządzenia. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, co do składów zespołów obsługujących, a profesjonalizm obsługi był jednym z kryteriów oceny ofert.

 

Małgorzata Sobczak

Dyrektor SCKiW

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza nabór ofert na dzierżawę WAKE PARK SŁAWA.

 

Opis techniczny urządzenia:

–        wyciąg dwusłupowy;

–        urządzenie w całości usytuowane na wodzie;

–        długość 169 m;

–        posadowione 2 figury (KICKER wymiary 5m/2m/1,05m, SLIDER wymiary 11m/09m/0,5m);

–        pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu, przebieralnię oraz biuro – zlokalizowane na pomoście;

–        wypożyczalnia sprzętu wyposażona w deski, pianki, kaski, buty;

–        tor oświetlany z brzegu sześcioma reflektorami.

 

Wydzierżawiający (SCKiW) zapewnia:

–        nowe, sprawne technicznie urządzenie usytuowane w bardzo atrakcyjnym miejscu;

–        sprzęt w wypożyczalni na start;

–        pracowników do pomocy przy konserwacji i przeglądach wraz z łodzią;

–        promocję w outdoor'ową w Głogowie oraz w internecie;

–        dwie imprezy masowe oraz szereg innych podczas sezonu;

–        jednogodzinny pokaz akrobacji na urządzeniu 10 lipca 2016 r.;

–        5 letnią umowę dzierżawy.

 

Czego oczekujemy od oferenta:

–        profesjonalnej obsługi (pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami prawa);

–        doświadczenia (minimum 1 rok) w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        przedstawienia planu funkcjonowania w zakresie organizacji;

–        zaangażowania;

–        przestrzegania prawa szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz finansów;

–        minimalny czas funkcjonowania urządzenia  od długiego weekendu majowego (z pominięciem roku startowego) do 30 września każdego roku w tym okres wakacji czynne codziennie minimum 8 godzin dziennie – godziny otwarcia należy ustalać z Dyrektorem SCKiW.

 

W związku z powyższym proszę o składanie ofert w dniach od 25 do 29 kwietnia 2016r. w zamkniętych kopertach tylko w formie papierowej.

 

Co ma zawierać oferta:

–        cena netto za rok (cena za rok startowy może być mniejsza niż za kolejne lata);

–        liczba pracowników;

–        kwalifikacje pracowników potwierdzone kserokopiami odpowiednich dokumentów;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        umiejętności pływania na wakeboard'zie osoby obsługującej potwierdzone filmikiem.

Podmioty, które przedstawią najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszone do negocjacji w celu zawarcia umowy.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza przetarg nieograniczony na Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Ogłoszenie

Wyjaśnienie nr 1, Zmiana treści SIWZ

Wybór oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Unieważnienie przetargu nieograniczonego - Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego  PROW na lata 2007-2013"

Sława, 31.07.2012 r.


Działając na podstawie art. 93  ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

Zamawiający uznaje, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w sposób jednoznaczny nie zażądał od Wykonawców załączenia wypełnionych kosztorysów ofertowych, których to przedłożenie jest niezbędne do rozliczenia robót na podstawie wskazanej metody - kosztorysem powykonawczym.
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zadania.


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza przetarg nieograniczony na Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Ogłoszenie
 
Więcej artykułów…
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin