OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SŁAWSKIM CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława

 

1.       Stanowisko pracy: główny księgowy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

2.       Wymiar etatu – pełny 1/1.

3.       Wymagania niezbędne, która powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a)       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)       brak prawomocnych wyroków za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)      znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;

e)      posiadanie kwalifikacji zawodowych – minimum jeden warunek musi być spełniony:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości

- ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

4.       Wymagania dodatkowe:

a)       Znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych;

b)      Umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości;

c)       Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5.       Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       Analiza realizacji budżetu;

b)      Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości SCKiW w Sławie;

c)       Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

d)      Prowadzenie gospodarki finansowej SCKiW w Sławie zgodnie z obowiązującymi zasadami;

e)      Opracowywanie sprawozdań finansowych;

f)        Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji;

g)       Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

h)      Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej;

i)        Wykonywanie innych poleceń Dyrektora SCKiW w Sławie;

j)        Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Miejskim w Sławie, itp.;

k)       Informowanie  Dyrektora SCKiW w Sławie o naruszeniach dyscypliny budżetowej lub innych naruszeniach dotyczących budżetu i finansów;

l)        Parafowanie umów;

m)    Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

n)      Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań

6.       Wymagane dokumenty:

a)       Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy – podpisane własnoręcznie;

b)      Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych – wymienionych w punkcie 3.;

c)       Oświadczenie kandydata/kandydatki, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

d)      Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była prawomocnie skazany/skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Przed zawarciem umowy kandydat/kandydatka zobowiązany/zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

f)        Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy;

g)       Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008r. Nr 223, poz. 1458);

7.       Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

a)       dokumenty należy składać w siedzibie SCKiW na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19,    67-410 Sława, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: główny księgowy SCKIW w Sławie” w terminie do 6 października 2017 r.

8.       Inne informacje:

a)       Nabór na wolne stanowisko przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SCKiW;

b)      Postępowanie konkursowe nastąpi w dniach 9 października do 11 października 2017 r. Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/powiadomione indywidualnie o terminie        i miejscu spotkania;

c)       Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół;

d)      Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl

e)      Zatrudnienie nie później niż 13 października 2017.

 

                                                                                        Dyrektor SCKiW

                                                                                        Małgorzata Sobczak

Ogłoszenie

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński