OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SŁAWSKIM CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława

 

1.       Stanowisko pracy: główny księgowy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

2.       Wymiar etatu – pełny 1/1

3.       Wymagania niezbędne, która powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a)       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)       brak prawomocnych wyroków za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)      znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;

e)      posiadanie kwalifikacji zawodowych – minimum jeden warunek musi być spełniony:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości

- ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego.

4.       Wymagania dodatkowe:

a)       Znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych;

b)      Umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości;

c)       Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5.       Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       Analiza realizacji budżetu;

b)      Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości SCKiW w Sławie;

c)       Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

d)      Prowadzenie gospodarki finansowej SCKiW w Sławie zgodnie z obowiązującymi zasadami;

e)      Opracowywanie sprawozdań finansowych;

f)        Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji;

g)       Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

h)      Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej;

i)        Wykonywanie innych poleceń Dyrektora SCKiW w Sławie;

j)        Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Miejskim w Sławie, itp.;

k)       Informowanie  Dyrektora SCKiW w Sławie o naruszeniach dyscypliny budżetowej lub innych naruszeniach dotyczących budżetu i finansów;

l)        Parafowanie umów

m)    Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

n)      Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań

6.       Wymagane dokumenty:

a)       Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy – podpisane własnoręcznie;

b)      Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych – wymienionych w punkcie 3.;

c)       Oświadczenie kandydata/kandydatki, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

d)      Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była prawomocnie skazany/skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Przed zawarciem umowy kandydat/kandydatka zobowiązany/zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

f)        Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy;

g)       Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008r. Nr 223, poz. 1458)

7.       Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

a)       dokumenty należy składać w siedzibie SCKiW na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: główny księgowy SCKIW w Sławie” w terminie do 27 września 2017 r.

8.       Inne informacje:

a)       Nabór na wolne stanowisko przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SCKiW;

b)      Postępowanie konkursowe nastąpi w dniach 28 września do 3 października 2017 r. Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/powiadomione indywidualnie o terminie i miejscu spotkania;

c)       Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół;

d)      Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl

e)      Zatrudnienie od 4 października 2017r.

                                                                                       Dyrektor SCKiW

                                                                                       Małgorzata Sobczak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SŁAWSKIM CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin