ZAPYTANIE O CENĘ

w sprawie wycinki drzew na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z koniecznością przeprowadzenia wycinki drzew na terenie ośrodka wypoczynkowego SCKiW w Sławie składa zapytanie cenowe dotyczące:

1.Wykonania wycinki 30 drzew (26 szt. robinii akacjowej, 4 szt. brzozy brodawkowatej) oraz redukcji 120 drzew na działce 621/70 ob. Sława.

Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie ryczałtowej kwoty przedstawionej w ofercie.

Do celów złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Osoba do kontaktu: Andrzej Borkowski – tel. 603-237-258

2.Termin realizacji zadania: od 11 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze wykonanej wycinki, po przedłożeniu faktury z 14-dniowym terminem płatności. Zamawiający zastrzega, że nie udzieli żadnej zaliczki Wykonawcy.

4.Opis sposobu przygotowania oferty:

a) w ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za całość przedmiotu zamówienia;

b) oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że używane przez niego urządzenia lub materiały są wolne od wad, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, oraz że posiada on wystarczające zasoby ludzkie i rzeczowe, by terminowo i bezpiecznie wykonać przedmiot zamówienia.

 

5.Oferty należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), w formie papierowej, zapakowane w zamknięte koperty z dopiskiem „Oferta na wykonanie wycinki na OW SCKiW w Sławie” do  07.09.2017 roku (czwartek), do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

 

6.Zamawiający po otwarciu ofert, zamieści protokół na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl oraz poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

 

*W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

*Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny lub wybrania innej niż najtańsza oferta.

                                                                                       Zastępca Dyrektora SCKiW

                                                                                       Monika Pełka

 

Zapytanie o cenę

 

 

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin