ZAPYTANIE O CENĘ

w sprawie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w pełnym zakresie)
wraz z doradztwem w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy inwestycji
z dnia 5 czerwca 2017 roku

 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa domków bliźniaczych na terenie Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku w Sławie” przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, działka nr ew. 621/70, obręb Sława, składa zapytanie cenowe dotyczące

pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
wraz z doradztwem w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy inwestycji.

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określony jest w umowie, która

stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Inspektor ma pracować na budowie w imieniu Zamawiającego, dbać o jakość wykonania robót, chronić jego interes dotyczący przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót. Wykonawca wyłoniony w procedurze niniejszego zapytania zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, głównie Prawa budowlanego [zwłaszcza art. 25 ust. 1, 2, 3, 4 i art. 26 ust. 1, 2 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290, z późn. zm.)].

2. Krótki opis inwestycji: Inwestycja pn. „Budowa domków bliźniaczych na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku” obejmuje budowę 11 takich samych bliźniaczych budynków letniskowych, jednokondygnacyjnych. Każdy budynek typu niskiego, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Jedna kondygnacja nadziemna. Budynek niepodpiwniczony, na planie dwóch prostokątów przesuniętych względem siebie; ściany nośne prostopadłe względem siebie. Domki budowane będą na starych, istniejących fundamentach (wcześniej na fundamentach znajdowały się drewniane domki letniskowe). Do domków doprowadzone są już zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Na etapie robót budowlanych należy odkryć istniejące instalacje i podłączyć z nowobudowanymi instalacjami wewnątrz domków. Jeśli okaże się, że stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na należyte ich wykorzystanie, należy daną instalację wymienić na nową. Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej realizowana będzie w oparciu o istniejącą moc przyłączeniową (bez zmian). W każdym domku wydzielono dwa lokale mieszkalne przeznaczone do okresowego zamieszkania przez wczasowiczów. Rzut obiektu wpisany w prostokąt o wymiarach 13,54 m x 6,64 m. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo – jętkowej. Każdy budynek składa się z dwóch oddzielnych lokali (A i B), przy czym każda część ma pow. 31,29 m², wysokość sufitu 3m. Jedna część budynku – tj. jeden lokal składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym (pow. 20,36 m²), sypialni (7,78 m²) oraz łazienki (3,15 m²) – posadzki wszystkich tych pomieszczeń wykończone winny być płytkami gresowymi. Część wspólna dla obu lokali to drewniany taras o powierzchni 77,10 m².

Parametry projektowanego domku (A i B):

- wysokość: 4,30 m

- szerokość elewacji frontowej budynku: 13,54 m

- powierzchnia zabudowy: 94,86 m²

- powierzchnia użytkowa: 62,58 m²

- kubatura: 204,10 m³

- kąt nachylenia połaci dachowej 15 stopni

- ilość kondygnacji: 1.

Ponadto należy uwzględnić roboty towarzyszące, tj. trzeba będzie wykonać utwardzone dojścia (preferowana jest kostka brukowa) do ciągów komunikacyjnych do budynków.

3. Termin realizacji zadania jest ściśle związany z terminem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji oraz późniejszej realizacji robót budowlanych. Zamawiający zakłada, że prace te odbywać będą się od 23 czerwca 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) w ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za całość przedmiotu zamówienia;

b) w ofercie należy określić czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy;

c) oferta w języku polskim musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;

d) do oferty należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu stwierdzających posiadane uprawnienia, przynależność do Izby Inżynierów, wypis z KRS lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,

- kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – referencje: min. trzy usługi samodzielnego nadzoru.

Do oferty należy dołączyć parafowaną na każdej stronie i podpisaną na ostatniej stronie umowę stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

Uwaga! Cena podana w ofercie stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

5. Oferty należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
(ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), w formie papierowej, zapakowane
w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – budowa domków bliźniaczych na terenie SCKiW” do 19 czerwca 2017 roku, do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

Oferty otrzymane po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający po otwarciu ofert, zamieści protokół na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl oraz poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, który wyznaczony będzie nie później niż 21 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie zastrzega się, że każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny lub wybrania innej niż najtańsza oferta.

                                                                                                     Zastępca Dyrektora SCKiW Monika Pełka

 

Załącznik nr 1. Umowa w sprawie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w pełnym zakresie) wraz z doradztwem w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy inwestycji z dnia 5 czerwca 2017 roku.

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński