ZAPYTANIE O CENĘ

na wykonanie remontu Domu Kultury w Krzepielowie
z dnia 10 kwietnia 2017 roku

 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego budynku Domu Kultury w Krzepielowie składa zapytanie cenowe dotyczące:

1.Wykonania remontu Domu Kultury w Krzepielowie dotyczącego branży ogólnobudowlanej.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dołączoną do zapytania dokumentacją oraz z zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami zakresie niniejszych robót, zwłaszcza Prawem budowlanym.

Wykonawca zobowiązuje się również na swój koszt zakupić niezbędne materiały do wykonania robót, co obowiązkowo należy uwzględnić w oferowanej cenie.

Przedłożona oferta winna przedstawić Zamawiającemu cenę netto oraz brutto.

Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie ryczałtowej kwoty przedstawionej w ofercie, a nie na podstawie kosztorysów powykonawczych.

Do celów złożenia oferty, Zamawiający do niniejszego zapytania dołącza:

- zakres robót do wykonania przy budynku;

- przedmiar robót;

- wzór umowy między Zmawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.

Załączniki dostępne są na stroni internetowej www.sckiw.slawa.pl

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że używane przez niego urządzenia lub materiały są wolne od wad, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, oraz że posiada on wystarczające zasoby ludzkie i rzeczowe, by terminowo i bezproblemowo wykonać przedmiot zamówienia.

2.Termin realizacji zadania: do 31 maja 2017 roku

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze wykonanych prac, po przedłożeniu faktury z 14-dniowym terminem płatności. Zamawiający zastrzega, że nie udzieli żadnej zaliczki Wykonawcy.

4.Czas trwania gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy), którą Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie, brany będzie pod uwagę przez Komisję przy ocenie ofert, jako drugie najważniejsze kryterium, tuż po określonej cenie brutto.

5.Opis sposobu przygotowania oferty:

a) w ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za całość przedmiotu zamówienia;

b) w ofercie należy podać oferowany czas trwania gwarancji;

c) oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;

d) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

6.Oferty należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
(ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), w formie papierowej, zapakowane
w zamknięte koperty z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontu Domu Kultury w Krzepielowie ” do 13 kwietnia 2017 roku, do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

7.Zamawiający po otwarciu ofert, zamieści protokół na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl oraz poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

Jednocześnie zastrzega się, że każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.

W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny lub wybrania innej niż najtańsza oferta.

                                                                                Dyrektor SCKiW Małgorzata Sobczak

 

załączniki do zapytania o cenę

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński